Gyermekek, fiatalok és szüleik társadalmi integrációját segítő program Józsefvárosban

 


A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2010-ben pályázatot nyújtott be a TAMOP-5.2.5.A-10/1 „Gyermekek, fiatalok és szüleik társadalmi integrációját segítő program” keretében a hátrányokkal küzdő gyermekek integrációját segítő programra. A projekthez az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése összesen 45.183.261 Ft támogatást nyújtott, mely a teljes projektköltség 100%-a.

A megvalósítás helyszíne: Budapest

A projekt megvalósításának ideje: 2011. október 01 – 2013. szeptember 30.


Záró konferencia – 2013. szeptember 10.

Családi tábor – 2012. augusztus 13-18. – Káptalanfüred

Sajtóközlemény – 2012.08.19.

Az elnyert támogatás a projekt 2 éves időtartama alatt (2011.10.01 – 2013.09.30.) különböző új és hatékony szolgáltatás bevezetését teszi lehetővé, melyek Józsefváros szociális szolgáltatási palettáját színesítik.

 

A pályázatban vállalt általános céljainkkal összhangban a programidőszak első évében, 2011. októberében a felzárkóztató magántanulói klubbal és a szakmaközi esetmegbeszélővel elindítottuk projektünket, majd novemberben az intenzív és szubintenzív családgondozás, a szülői készségfejlesztés, valamint a decemberben, ill. áprilisban családi és iskolai videotréning szolgáltatás is elindult. Ezek a programok a szakmaközi esetmegbeszélés kivételével közvetlenül a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekeket, valamint családjaikat érintik.

 

A 2011/12-es tanévben a felzárkózató magántanulói klub az iskolai problémákkal küzdő magántanuló gyermekek számára nyújtott segítséget egyéni foglalkozás keretében az iskolai tananyag elsajátításában, az osztályozóvizsgára való felkészítésben. Emellett csoportos foglalkozásokon való részvételre is volt lehetősége a fiataloknak. A foglalkozások legfőbb célkitűzése a személyiségfejlődés elősegítése, szórakozás, játék biztosítása, érzelmi élet fejlesztése, társas kapcsolatok kialakítása, közösségformálás, deviáns jelenségek megelőzése, tanácsadás. 15 magántanuló programba vonása történt meg, közülük 10 fő vitte végig a programot, akikkel heti 2 alkalommal, 6 órában foglalkoztak a kollégák, a csoportfoglalkozások (heti 1 alkalom, 3 óra) átlagos látogatottsági száma 4 fő. Július augusztus hónapban pedig 10 gyermek pótvizsgára való felkészítésében működtek közre a kollégák. A felzárkóztató magántanuló klub szeptembertől a projekt végéig, a 2012/13-as tanévben tovább működik.

 

A szakmaközi esetmegbeszélések során szakmai kapcsolatot tartunk azokkal a szakemberekkel, akik az adott családdal, gyermekkel vagy szülővel foglalkoznak. Cél a családdal, és/vagy a gyermekekkel foglakozó szakemberek közös gondolkodása, együttes véleményformálása, közös stratégia kialakítása.

 

Az intenzív családgondozás krízisben lévő családoknak nyújtott szolgáltatás. A beavatkozások célja, hogy a család egységét fenntartva a körülményekben illetve a szülők gyermeknevelési készségeiben olyan pozitív változásokat idézzenek elő, melyek lehetővé teszik, hogy a gyermek továbbra is otthon nevelkedjen, de semmi ne veszélyeztesse a fejlődését. A szubintenzív családgondozás néhány idő- és energiaigényes, jól meghatározott, konkrét cél elérése érdekében nyújtott segítség akkor, amikor a probléma meghaladja a szülő aktuális megküzdési képességeit. Eddig intenzív családgondozásba 4 család került, ahol a fő célkitűzés minden esetben a gyermekek családjukból történő kiemelésének megelőzése volt. Szubintenzív családgondozás 10 család esetében zárult le, ebben a szolgáltatásban még 6 család vesz részt a 2012. októberi programelem zárásig.

 

szülői készségfejlesztés lehetőséget ad, a legkülönbözőbb érzelmek kifejezésének megtanítására, és a szociális készségek fejlesztésére. Programunkkal pszichiátriai beteg szülőket céloztunk meg, ahol a szülő gyermekének ellátása és nevelése kapcsán az inkompetencia és elégtelenség-érzés széles skáláját mutatják. A foglalkozások a szülők kompetenciáinak megerősítését és iskoláskorú gyermekeikhez való viszonyukat foglalják magukba. Az ütemterv szerint a 2011. novemberben elindult szolgáltatás 15 szülő esetében befejeződött, és a 2012. október 31-én lezáruló szolgáltatásba újabb 5 szülő bevonására került sor.

 

családi video-tréning a képek erejével hat: pozitív módon mutatja meg a szülő-gyerek interakció részleteit, ezzel javítja a szülők önértékelését, és megváltoztatja a kommunikáció mintáit. A felvételek visszanézése lehetővé teszi, hogy a szülők kívülről lássák magukat, más nézőpontból, ak imerevített képek, a lassítás segítségével a kommunikáció sikeres elemei felnagyíthatóvá, hangsúlyozhatóvá, tudatosíthatóvá válnak.

 

Az iskolai video-tréning folyamata alapvetően megegyezik a családi video-tréningével. A különbség elsősorban abban áll, hogy akkor alkalmazzuk, ha a probléma elsősorban a gyerek és a pedagógus közötti interakcióban rejlik, ami gyakran a gyerek hibájaként fogalmazódik meg (nem figyel oda, nem lehet vele bírni, stb.). Az iskolai video-tréning során fontos, hogy a pedagógus nyitott legyen arra, hogy eredményesebb megoldásokat keressen a gyerekkel való együttműködésében (ne csak a gyereket akarja megjavíttatni). Családi videotréning 3 család esetében befejeződött, 8 család esetében elindult és a szolgáltatás 2012. október 31-i zárásáig újabb 2 család esetében is befejeződik. Az iskolai videotréning 3 esetben lezárult 2 további esetben a 2012/13-as tanévben fog megvalósulni.

 

2012. augusztus 13-18. közötti időszakban bonyolítottuk le családi táborunkat, ahol 15 olyan család nyaralhatott, akik a projekt eddigi szolgáltatásainak valamelyikén vettek részt.

 

A programidőszak második évében az októberben záruló intenzív és szubintenzív családgondozás, szülői készségfejlesztés, ill. családi videotréning és a tovább folytatódó felzárkóztató magántanulói klub, szakmaközi értekezlet és iskolai videotréning programelemek mellett új szolgáltatások is indulnak:

A program első évében a családtámogató szolgálat és a video-tréning keretében foglalkoztatott gyermekek, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott fiatalok számára un. kamaszcsoportot szervezünk, amely jellegét tekintve szakemberek által irányított fiatalok önsegítő csoportja. A kamasz-csoport lehetőséget biztosít az önismeret fejlesztésére, a konfliktuskezelési technikák elsajátítására, az identitás erősítésére, a pozitív tulajdonságok erősítésére, a családi, iskolai nehézségek leküzdésére, a védett környezetben átélhető problémakezelésre, a felnőttek világában való eligazodás segítésére, a traumákhoz való közelítés „itt és most” helyzetben következmények nélküli átélésére.

A szülői készségfejlesztésben részt vett szülők számára pedig önsegítő szülőcsoportot szervezünk, amely a korábbi foglalkozásokon megtanultak és begyakorolt viselkedési minták elmélyítését szolgálja. A pszichiátriai beteg szülők önsegítő csoportja lehetőséget biztosít a családon belüli kapcsolatok rendezésére, a szülő gyermeknevelési kompetenciáinak növelésére, a család társadalmi beilleszkedésére, a konfliktuskezelési technikák elsajátítására, a pozitív tulajdonságok erősítésére, a védett környezetben átélhető problémakezelésre. Továbbá 2013-ban is lehetősége lesz 15 családnak részt venni a nyári családi táborban.

 


 

A projekt nyitó rendezvénye – 2011.11.15.

 

A projekt nyitó rendezvényét 2011. november 15-én a Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) Piros termében tartottuk. A meghívottak között a kerületi iskolákat, óvodákat képviselő kollégák, a Szociális Iroda, a Gyermekvédelmi Iroda, a Gyámhivatal, az Oktatási és Kulturáli Iroda munkatársai, valamint a sajtó képviselői vettek részt.

A rendezvény résztvevőit Sántha Péterné alpolgármester köszöntötte, majd Vibling Géza szakmai vezető tájékoztatója hangzott el a projektről, ezt követően pedig az egyes programelemek megvalósítói mutatták be tevékenységüket.

 


 

A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ KÉPET ADUNK, KÉPESSÉGET FEJLESZTÜNK! – Gyermekek, fiatalok és szüleik társadalmi integrációját segítő program Józsefvárosban című projektje a TÁMOP–5.2.5.A-10/1 kiírás egyik nyertes pályázata lett. Az elnyert támogatás a projekt 2 éves időtartama alatt (2011.10.01 – 2013.09.30.) különböző új és hatékony szolgáltatás bevezetését teszi lehetővé, melyek Józsefváros szociális szolgáltatási palettáját színesítik.

 

A pályázatban vállalt általános cél a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását.

 

Több éve próbálunk valamilyen választ adni a serdülő, kamaszkorú gyermekeknek, fiataloknak, akik különböző hátrányaik (iskolai, otthoni, társadalmi) feloldása közben céltalanul töltik idejüket, vagy különböző deviáns pótcselekvésekbe „menekülnek”. Rajtuk kívül fontos, hogy még időben – óvodás, kisiskolás korban – tudjunk olyan mintát közvetíteni kisgyermekeknek és családjaiknak, melyek segítséget nyújtanak hátrányos helyzetük kompenzálására, s képessé teszi őket, hogy megfeleljenek és helyt álljanak a különböző kihívások közepette. Fontos a szülők szerepe is, hiszen a gyerekek a családi mintát akaratlanul is tovább viszik. Ezért a projekt szolgáltatásai között kimondottan szülőknek szóló programok is vannak, mint pl. a családi videotréning, vagy az önsegítő szülőcsoport, és a szülői készségfejlesztés.

 

Pályázatunkban vállalt konkrét célok három fő területre terjednek ki:

  • hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek és fiatalok érésének, szocializációjának segítése, önismeretük fokozása;
  • hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek és fiatalok felzárkóztatásának segítése iskolarendszeren kívüli foglalkozásokkal;
  • hátrányos helyzetű, iskoláskorú gyermeket nevelő családok számára a szülői kompetenciák erősítése, szülő és gyerek együttes fejlődésének, együttváltozásának kibontakoztatása célzott szakmai programok segítségével.

 

A projekt keretében a következő tevékenységek megvalósítását vállaltuk:

  • Családon belüli kapcsolatokat, a szülő gyermeknevelési kompetenciáit támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését elősegítő programok – szubintenzív, intenzív családgondozás, szülői készségfejlesztés, önsegítő szülőcsoport
  • Szülői szerepet erősítő, valamint családi konfliktusok megoldását célzó családterápiás párterápiás, konfliktuskezelő program – családi videotréning
  • Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve a szociális beilleszkedést segítő foglalkozás – Iskolai videotréning
  • A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozás – Kamasz-csoport
  • Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programok – Felzárkózató magántanulói klub

 

A projekt során legalább 60 család és 40-45 iskoláskorú gyermek, valamint 20-25 szülő bevonását tervezzük a különböző programjainkba. Ezenkívül folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk azokkal a szakemberekkel (családgondozó, védőnő, iskola gyermekvédelmi felelőse, iskolaorvos, iskolapszichológus stb.), akik az adott családdal, gyermekkel vagy szülővel foglalkoznak. Célja: a családdal, és/vagy a gyermekekkel foglakozó összes szakember közös gondolkodása, együttes véleményformálása, közös stratégia kialakítása. Fontos, hogy a sokszereplős történet minden egyes résztvevője egységes képet alakítson ki a gyermek érdekében.

 

Célcsoportunk a VIII. kerület hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, iskoláskorú (5-18 év) gyermekei és szüleik. Valamennyi potenciális résztvevő e körből kerül ki, s valamennyien a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ javaslata alapján-

 

Együttműködő partnereink:

  • Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Program (sokgyerekes nagycsaládok, gyermekek és szülők),
  • Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért (pszichiátriai beteg szülők gyermekei)