A Józsefvárosi Szociális és Szolgáltató Központ (JSzSzGyK) a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs programban (VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) konzorciumi partnerként vesz részt.

A Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program konzorcium a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című európai uniós pályázati felhívásra VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Irányító Hatósága támogatásban részesített. A projekthez az Európai Regionális Fejlesztési alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 2 000 000 000 Ft támogatást nyújtott, mely a projekt elszámolható összköltségének a 100 %-a.

A Józsefvárosi Szociális és Szolgáltató Központ (JSzSzGyK) a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs programban (VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) konzorciumi partnerként vesz részt.

A Magdolna-Orczy programban önállóan megvalósítandó szakmai feladatok:

 • Család és lakóház mentorálás (LP5)
 • Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1)
 • Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team (KP2)

A JSzSzSzGyK konzorciumi tagként a támogatásból közvetlenül részesül. A támogatás összege: 450 000 000 Ft.

Az akcióterület határai: Dankó utca – Magdolna utca – Baross utca – Kálvária tér- Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határol területre eső tömbök

 


 

A projekt rövid összefoglalása

 

A Budapest-Józsefváros, Magdolna – Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program konzorcium a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten tárgyú felhívására VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Irányító Hatósága támogatásban részesített.

A projekt céljának és programelemeinek ismertetése:

A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai, gazdasági problémák komplex módon való kezelése, illetve az akcióterületen élők társadalmi integrációjának elősegítése.

Az akcióterület határai: Dankó utca – Magdolna utca – Baross utca – Kálvária tér- Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határol területre eső tömbök. Három nagy programeleme Lakhatási (LP), foglalkoztatási és gazdasági (FP) és közterületi (KP)

 

Lakhatási Programelem

 • LP1 – Önkormányzati lakóépületek komplex megújítása
 • LP2 Műszakilag szükséges épületek bontása
 • LP3 Bérházak és Bérlakások üzemeltetési költségcsökkentése
 • LP4 Közösségi Zöldudvar program
 • LP5 Család és Lakóház mentorálas
 • LP6 Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok
 • LP7 Speciális lakhatási projektek

Foglalkoztatási és gazdasági programelem

 • FP1 Munkaerőpiaci (re)integrálás
 • FP2 Képzések
 • FP3 Helyi Gazdaságfejlesztés
 • FP4 Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességüek részére

Közbiztonsági és közterületi programelem

 • KP1 Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek
 • KP2 Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team
 • KP3 Problémaorientált közösségi rendészet
 • KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom
 • KP5 Bűnmegelőzés, a környezettervezés segítségével (CPTED)

Átfogó városrész stratégiai cél: A Magdolna és az Orczy negyed területén a társadalmi leszakadás megállítása, a kirekesztettség csökkentése, az integrált programok hatására a területen alakuljon ki megfizethető, sokszínű városrész.

 Lakhatási programelem átfogó tematikus cél: Alakuljon ki olyan az önkormányzat és a helyi lakók kölcsönös együttműködésén és közös felelősségvállalásán alapuló biztonságos, kiszámítható integrált helyi lakhatási rendszer, amely segíti a hosszútávon fenntartható, tartós, megfizethető lakhatást, mely a legszegényebb környezetben is képes lesz mindenkinek a lakhatás szervezési szabályozási (szoftver) műszaki, építészeti (hardver) és társadalmi kereteit biztosítani.

A Foglalkoztatás és Gazdaság átfogó tematikus cél: Az akcióterületen lakók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés esélyének növelése, az elhelyezkedési nehézségek megkönnyítése, elsősorban a pályakezdő fiatalok segítése a pályaválasztásban, a munkaerőpiaci elhelyezkedésben.

Közbiztonság és közterület átfogó tematikus cél: Csökkenjen az áldozattá válás esélye és a bűnözéstől , antiszociális viselkedéstől való félelem.

 

Specifikus célok

Lakhatás specifikus célok:

 • Az önkormányzati lakásvagyon folyamatos értékvesztésének megállítása, a veszteséges lakóház működtetés megszüntetése
 • A kerületben ne csökkenjen az eltérő szociokulturális és gazdasági háttérrel rendelkező emberek együttélésére alkalmas városnegyed.
 • A kerületi partnerségi folyamatoknak megfelelő város-rehabilitációs folyamat, legyen mindenki számára átlátható és igazságos, ennek érdekében kerüljön megteremtése a lakókkal párbeszédet folytató, őket a problémák feltárásába és megoldásába bevonó önálló cselekvési lehetőséggel felruházott problémaorientált az interaktív kommunikáció.
 • ’Esély mindenkinek” – a speciális helyzetűek (díjhátralékosok, jogcím nélküli lakáshasználók) sorsának méltányos és tartós rendezése.
 • Az önkormányzat célja, hogy a kerület társadalmának igényeit kiszolgáló lakásportfólió minőségének megőrzése/fejlesztése, szolgáltatásainak javítása úgy történjen meg, hogy közben csökkenjen/optimalizálódjon a ráfordítási költsége és az épületek/lakások hosszú távú fennmaradása biztosítódjon.
 • Az integrált kerületi lakhatási rendszer segítse elő a mérhető fogyasztáson alapuló díjfizetést, növelje a bérlői fizetési hajlandóságot azzal, hogy segíti az öntevékeny, egymást támogató lakóközösségek kialakulását, a felfelé – lefelé működő lakás mobilitást, az épület felújítások – fejlesztések eredményeinek tartós megőrzését.
 • A társadalmi kirekesztettség csökkentése, a társadalmi befogadás valódi előmozdítása, az egyéni-családi motiváltságon és együttműködésen alapuló egyénre szabott szolgáltatások érdekében.
 • A folyamat támogassa a már a kerületben lakók és a jövőben is elkötelezettek helyben maradási szándékát ennek érdekében olyan szolgáltatások kerüljenek kidolgozásra, mely segíti ezt a lakáshoz jutási szándékot (flexibilis támogató szolgáltatások, kerületi lakhatási lehetőségek).

Foglalkoztatás és gazdaság specifikus célok:

 • A korai iskolaelhagyás megelőzése, a megfelelő iskolai végzettséghez, szakképzéshez való hozzájutás elősegítése.
 • Az elhelyezkedést elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, az alacsony iskolai végzettségűek foglakoztatási esélyeinek növelése.
 • A közfoglalkoztatottak segítése a nyílt munkaerőpiacra való visszatalálásban.
 • A helyi vállalkozói élet fellendítése, a helyi foglalkoztatás megnövelése, ezen keresztül a helyi lakosok gazdasági és jövedelmi helyzetének javítása.
 • A nők munkaerőpiaci helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása.
 • A megváltozott munkaképességüek helyi foglalkoztatási esélyeinek növelése.

Közbiztonság és közterület átfogó tematikus cél:

 • A vagyon elleni és az erőszakos bűncselekmények számának csökkentése.
 • A sértetté válástól való félelem csökkentése (szubjektív biztonság erősítése).
 • A sérülékeny csoportok (pl. nők, gyerekek, idősek, fogyatékosok) biztonságának fokozása.
 • A biztonságos „civil” beavatkozás(i hajlandóság) erősítése szabálysértések, bűncselekmények észlelése estén.
 • A feljelentési hajlandóság erősítése.
 • A szenvedélybetegek, különösen a kábítószer fogyasztók helyi ellátásának megerősítése.
 • A gyerekek, fiatalok szabadidős szolgáltatásainak összehangolása, a szolgáltatási szempontból „holt időszakok” lefedése.
 • Hátrányos helyzetű, sportban tehetséges fiatalok felfedezése, tehetséggondozása.
 • A kábítószer kínálatnak, keresletnek és a kereskedelemben való részvétel csökkentése.
 • Az antiszociális viselkedések eredményes(ebb) kezelése.

 

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a projektben konzorciumi partner az alábbi feladatokat önállóan valósítja meg:

 • LP5/Család és Lakóház Mentorálás

A program célja, hogy létrejöjjenek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, megerősödjön a társadalmi közös felelősségvállalás, valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szegény családok számára hosszútávon biztosítani a lakhatást és a lakhatási rendszerből való kihullás megakadályozását.  A tevékenység 300 családdal teremt kapcsolatot.

 • FP1/Munkaerőpiaci (re)integráló programok

A tevékenység célja, hogy segítséget nyújtson az álláskeresésben, a munkaerőpiacon való helytálláshoz szükséges készségeket fejlessze, javítson a munkavállalók egészségügyi helyzetén, ezzel is növelve foglalkoztathatóságukat, továbbá, hogy megtalálja és felkészítse azokat a munkáltatókat, ahol az itt élő álláskeresők elhelyezkednek.

 • KP/2 Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team A projektelemet külső szolgáltatóval kívánjuk megvalósítani.

A projekt célja, hogy az elsődleges kapcsolatfelvételt követően önkéntesen és akár anonim módon is igénybe vehető támogató szolgáltatást nyújtson a szenvedélybetegeknek és családjaiknak.

A szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer fogyasztás) érintett családok felkeresése és önkéntes együttműködésen alapuló szakmai segítése orvos, szociális munkás, addiktológiai konzultáns és sorstárssegítő szakemberekkel, mely lehetőséget nyújt az alacsonyküszöbű szolgáltatások nyújtására, a szociális és egészségügyi ellátórendszer végpontjaihoz történő eljutásra, annak igénybevételére, prevencióra, valamint az ellátás tartós, családi szintéren zajló egyéni támogatására. A családlátogató konzultációs team-nek intézményi helyszínen végzett, névtelenül is igénybe vehető (vagy a kliens lakásán dolgozó) családi konzultációt végeznek, ebben az esetben a team jogász munkatárssal is kibővül.

Célcsoportunk az akcióterületen (Dankó utca – Magdolna utca – Baross utca – Kálvária tér- Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határol területre eső tömbök) élő lakosság.

 

A projektben résztvevő szervezetek:

 • Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumvezető
 • Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola és Szakiskola – konzorciumi partner
 • Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – konzorciumi partner
 • Moravcsik Alapítvány – konzorciumi partner
 • A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. projektmegvalósító szervezetként vesz részt a programban.
 • Rév8 Zrt.
 • Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN)
 • Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály PH Humán)
 • Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály (PH közterület-felügyelet)
  Lakhatási programok  
Projekt Feladat Projektmegvalósító szervezet
 LP1/ Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása

 

Két önkormányzati tulajdonú bérház, különösen az épület- és lakásszintű üzemeltetési költségek csökkentését célzó komplex felújítása és a lakók intenzív bevonásával és részvételével, közösségfejlesztéssel 30-50 lakás megújítása. Józsefvárosi Önkormányzat, JGK Zrt. – JSzSzGyK
LP2/ Műszakilag szükséges épületek bontása Két önkormányzati tulajdonú lakóépület bontása, az ott élők elköltöztetése, új lakókörnyezetbe való beilleszkedésük segítése. Józsefvárosi Önkormányzat, JGK  Zrt.– JSzSzGyK
LP3/ Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése

 

300 önkormányzati bérlakást érintő, elsősorban az épület – és lakásszintű költségek csökkentését célzó felújítások végrehajtása. A projektet végigkíséri intenzív szociális és közösségfejlesztési munka, a lakók bevonása, – lehetőség szerint – a kivitelezésben történő részvételük is. JGK  Zrt.– JSzSzGyK
LP4/ Közösségi zöldudvar program 10 lakóépület udvarának átalakítása, zöldítése, közösségi tervezéssel és a kivitelezésben a lakók önkéntes részvételével. JGK Zrt. – JSzSzGyK
LP5/ Család és Lakóház Mentorálás A Programba bevont épületek felújításához, illetve bontásához kapcsolódó egyéni és közösségi szociális munka. A 300 családdal kapcsolatot teremtő lakóház és/vagy családszintű fejlesztő munka a lakók egyéni életesélyeit, lehetőségeit és a közösség együttélését támogatja. JSzSzGyK
LP6/ Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok  A lakásgazdálkodással és konkrétan a Programban megvalósuló felújításokkal foglalkozó szervezetek „Integrált Lakásgazdálkodási Együttműködésének” létrehozása (közös kommunikációs platform, módszerek, közös szakmai, kommunikációs, szociális érzékenyítő képzések), valamint az MNP III programban megvalósított szomszédsági házfelügyelői rendszer kiépítése. PH Humánszolgáltatási Ügyosztály, Rév8 Zrt.
LP7/ Speciális lakhatási projektek 5-5 támogatott, illetve LÉLEK lakás kialakítása és kapcsolódó mentorálási, közösségépítési feladatok ellátása a speciális lakhatási igényű csoportok számára JGK Zrt – JSzSzGyK

 

 

  Foglakoztatási alprogram
FP1 Munkaerőpiaci (re)integrálás A foglalkoztatási irodában munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, különös tekintettel a speciális célcsoportok igényeire reagáló szolgáltatásokra, továbbá foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési terv elkészítés és végrehajtása JSzSzGyK
 FP2 képzések Az igényfelmérés eredményeként szükségessé vált képzések elindítása (szükség szerint akkreditáció, tananyagfejlesztés, stb.) ill. általános és középiskolai mentorprogramok működtetése. Kövessi iskola, JKN Zrt. – KKH
FP3 Helyi gazdaságfejlesztés A helyi gazdaság felmérést követően a helyi szükségletekhez igazodó vállalkozásfejlesztési tanácsadás és vállalkozói inkubátorprogram működtetése. JKN Zrt – H13
FP4/ Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességüek részére Kálvária tér 19. sz. alatt működő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett munkahely bővítése, továbbá új védett munkahely (bolt –s kávézó) létrehozása az akcióterületen. Moravcsik Alapítvány

 

 

  Közbiztonsági és közterületi programok
KP1/ Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek A gyermekeket és fiatalokat célzó programhálózat kialakítása a hétköznap délutáni, esti és a hétvégi időszakban, ehhez szabadidős közösségi terület  átmeneti jellegű kialakítása. A hátrányos helyzetű, sportban tehetsége gyerekek kiválasztása és támogatása. Közösségi tervezésen és részvételen alapuló közterületi miniprojektek a környezet zöldítése érdekében. JKN Zrt – KKH
KP2/Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team Szenvedélybetegséggel érintett családok felkeresése és önkéntes együttműködésen alapuló szakmai segítése 3-5 tagú szakember team megvalósításában. JSzSzGyK
KP3 Problémaorientált közösségi rendészet A MNPIII Szomszédsági rendőr program tapasztalatait felhasználva a problémaorientált közösségi rendészet kialakítása a közterület-felügyelettel közösen. A kialakítás során hangsúlyt kap a területen élő lakosság véleményének, elvárásainak megismerése, végrehajtó áll9omány kiválasztása, képzése, Sértetti kérdőíves vizsgálat a Magdolna és Orczy negyedekben. PH Közterület felügyelet, Rév8 Zrt.
KP4/Szomszédok Egymásért mozgalom Háztömbszinten működő Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása az akcióterületen és a két környező városrész területen a Polgárőrség szervezésében és megvalósításában. JGK Zrt.
KP5/ Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED) A Városfejlesztés, tervezés, építészet és a bűnmegelőzés gyakorlati lehetőségeit a Magdolna és Orczy negyedekben feltáró (CPTED) tanulmány elkészítése, s javaslatok alapján kisebb bűnmegelőzési szempontból releváns beruházások kivitelezése JGK Zrt.