NYÍLT PÁLYÁZAT

a „Kálvária tér déli oldalán lévő játszótér működtetése és közösségi-szociális programja” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg.

A játszótéri szolgáltatás célja a Kálvária tér déli oldalán, a környéken lakók és az arra járók különböző célcsoportjai számára, az ifjúsági, illetve közösségi szociális munka eszközeivel információs, közösségfejlesztő és szociális munka komplex szolgáltatás nyújtása.

A Józsefvárosi Önkormányzat önként vállalt feladat keretében a hivatkozott program megvalósító szervezete a 262/2016. (XII.20.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JSzSzGyK).

1. A szolgáltatás feltételei:

 • A Budapest VIII. kerület Kálvária tér északi és déli oldalának zöldterületei az MNPIII program forrásából megújultak. A köztér felújítás során az ifjúsági és közösségi szociális munkának kereteket nyújtó pavilonok is kialakításra kerültek, melyek közül a 2-es pavilon a déli oldalon a megújuló játszótéren egy wc – pelenkázó-raktárépület.

A pavilont az Ajánlatkérő a teljesítés során térítésmentesen biztosítja az ajánlattevő részére. A teljesítése során az ajánlattevő a pavilon használatát a célcsoportoknak térítésmentesen köteles biztosítani.

Ajánlattevő heti egy alkalommal, tematikus, a célcsoport igényeinek megfelelő, közösségfejlesztő program szervezését, megvalósítását vállalja, szükség esetén segítő szakemberek bevonásával.

Havi egy alkalommal, Ajánlattevő nagyobb szabású, szélesebb ügyfélkört bevonzó tematikus, a célcsoport igényeinek megfelelő, közösségfejlesztő program szervezését, megvalósítását vállalja, szükség esetén segítő szakemberek bevonásával.

A tematikus programokról Ajánlattevő, a pályázati időszakra szóló tervet készít.

 • A feladat a játszótéren utcai, ill. közösségi szociális munka a látogató gyerekekkel és szülőkkel.

2. Ajánlattevőnek kell finanszírozni

 • a biztosított helyiség teljes rezsikiadásait (így például a gázfűtés esetében a gáz díját is), valamint takarítását;

 • a Kálvária tér déli oldalán a megújuló játszótéren a wc – pelenkázó-raktár funkciót ellátó pavilon teljes rezsikiadásait a hivatalos fűtési szezonon (október 15. és április 15. közötti időszak) kívül eső időszakban.

 • a pavilonra vonatkozóan a JGK Zrt. munkatársának feladata a szolgáltatók által előírt időszakban a víz- és csatorna, valamint az áramfogyasztás mérőórájának havonkénti leolvasása – az ajánlattevő jelenlétében – és a leolvasott értékek megküldése a JSzSzGyK részére.

 • A JSzSzGyK a hivatalos fűtési szezonon (október 15. és április 15. közötti időszak) kívül eső időszakban a szolgáltatók által számlázott víz- és csatorna, valamint az áram fogyasztásának díját azonos összegben továbbszámlázza az Ajánlattevő részére, a JSzSzGyK és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ közötti megállapodásban foglaltakkal összhangban.

A pavilon csak elektromos árammal fűthető.

3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő:

2019. március 1. naptól 2019. november 30. napig tartó időszak.

4. A teljesítés helye:

A pavilon a déli oldalon a megújuló játszótéren egy wc – pelenkázó-raktárépület.

5. A célcsoportok és az ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatások részletezése

Kálvária tér déli oldala: „Kálvária játszótér”

Célcsoport: 0-12 éves gyermekek és szüleik

A játszótér működtetésében fontos elv, hogy elősegítse a családok (anya, illetve anya és apa, valamint különböző korú gyermekek) együttes szabadidő eltöltését, melynek alapján, a játszótér területén több korosztálynak is megfelelő kellemes, hasznos, biztonságos programokat kell kínálni.

A nyitva tartás alatt a játszótéren az Ajánlattevőnek kell biztosítania a szolgáltatását, amely többek között magában foglalja az alábbiakat:

 • Az Ajánlattevő a nyitva tartás teljes időszakában játékkölcsönzés – letét ellenében a célcsoportnak megfelelő játékszerek kölcsönzése (kismotorok, fejlesztő- és társasjátékok, stb.), ill. homokozó játékok biztosítása.

A játékkölcsönző működéséhez szükséges eszközöket, azok javítását, karbantartását, pótlását az Ajánlattevőnek kell biztosítania. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a wc- pelenkázó raktárépület alkalmas a kölcsönözhető eszközök tárolására.

 • A játékkölcsönző működéséhez szükséges eszközöket, azok javítását, karbantartását, pótlását az Ajánlattevőnek kell biztosítania. Az eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség működőképességéről, azok karbantartásáról és folyamatos pótlásáról az ajánlattevőnek kell gondoskodni a teljesítés időszaka alatt. A kiadott játékoknak rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lenniük.

A „Kálvária játszótér” minden nap 14:00 órától 18.00 óráig tart nyitva.

Ajánlattevőnek a játszótéri nyitvatartási időn belül szerdától szombatig napi 4 órában szolgáltatási időt kell biztosítania a Játszótéren A szolgáltatási idő intervallumát ki kell függeszteni. Amennyiben a szolgáltatási idő változik, abban az esetben azt 1 hónappal a változás előtt tájékoztatásul ki kell függeszteni.

A szolgáltatás pontos időbeosztását, az aktuális változásról szóló tájékoztatást a pavilonon kívül, jól látható helyen és formában el kell helyezni.

6. Egyéb követelmények

 • Ajánlattevő a program lebonyolítása során szerzett tapasztalataiból köteles beszámolót készíteni.

Beszámolót két alkalommal kell készíteni, melynek határideje igazodik az intézmény féléves, valamint éves beszámolójához: 2019. június 30. és 2019. november 30.

Az összefoglaló tanulmány szakmai befogadása az Ajánlatkérő feladata. Amennyiben a szakmai beszámoló nem kerül elfogadásra, úgy nem jár díjazás az utolsó hónapra.

 • Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által összehívott megbeszélésen részt venni és ott adatot szolgáltatni. Ajánlatkérő a megbeszélés helyéről és idejéről, valamint az adatszolgáltatásról eseti jelleggel külön értesítést küld Ajánlattevő felé.

7. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés finanszírozását Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.

Ajánlattevő a teljesítésigazolások alapján havi 1 számla benyújtására jogosult a tárgyhót követő hónap 10. napjáig. Ajánlattevő számláját a teljesítésigazolás(ok) kiállítását követően állíthatja ki. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik.

Ajánlatkérő az előre meghatározott formátumú teljesítésigazolásokat a tárgyhavi teljesítést követő 10. napon belül állítja ki. A teljesítésigazolások a számla elválaszthatatlan részei.

Az Ajánlattevő a kiállított számla mellé köteles csatolni a tárgyhavi teljesítés helyszínét, dátumait, a forgalmi napló fénymásolatát, a havi szakmai beszámolót (teljesítésigazolási jegyzőkönyv) és a foglalkozások fotó dokumentációját (utóbbit elektronikus formában).

A teljesítésigazolással igazolt utolsó számla benyújtásának határideje: 2019. december 5. napja.

Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia.

8. Az ajánlattétel egyéb részletei

8.1. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

8.2. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét.

8.3. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb ellenszolgáltatás” elve szerint bírálja el.

8.4. Kizáró okok, alkalmassági követelmények:

Kizáró okok:

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

  1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

  2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

  3. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

  4. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

  5. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

f. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

g. tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ga) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Igazolás módja: eredetben, ajánlattételi felhívás szerinti nyilatkozat aláírásával.

9. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimum követelményei:

9.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónap összességében legalább 1 db, egy szerződésen belül teljesített, legalább nettó 2 millió Ft összértékű, jelen beszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó referenciával, vagy önálló, vagy konzorciumban programként megvalósított egyéb forrásból történő projekttel.

9.2. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 12 hónap gyakorlattal rendelkező a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások terén teljesítésbe bevonandó munkatárssal, aki szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

10. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

Ajánlattételi határidő: 2019. február 1. nap 12.00 óra

Az ajánlat benyújtásának címe: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.

Az ajánlattétel nyelve: magyar

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:

Bontás helye: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.

Bontás időpontja: 2019. február 1. nap 12.15 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. február 5. nap.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek jelenlétét nem biztosítja.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:

Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el.

8.Egyéb információk:

a) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában meghatározottak szerint.

b) Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: „Kálvária tér déli oldalán lévő játszótér működtetése és közösségi-szociális programja Felbontani tilos”

c) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:

 • Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

 • Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni.

 • Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

 • Az ajánlatot két, – az ajánlati felhívásban meghatározott számú – példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;

 • Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

 • Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

 1. Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

 • az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy címmintájának másolata.

 1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

 2. Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

Budapest, 2019. január 14.

Váradi Gizella

intézményvezető